Δραστηριότητες του Έργου

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα πνευματικά αποτελέσματα (IOs):

IO1: διαγράφτηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 

IO2: Επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ

Στο πλαίσιο της κατάρτισης επαγωγής, η οποία θα είναι ως επί το πλείστον σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση τους ηλεκτρονικούς πόρους, τα υφιστάμενα μέλη του προσωπικού των ΜΚΟ θα βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες όσον αφορά την επικοινωνία, το άνοιγμα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, παιδαγωγικές μεθόδους, διαχείριση κινδύνων και επίλυση συγκρούσεων, μεταξύ άλλων.

 

IO3: Πακέτο κατάρτισης για την κοινωνική και πράσινη ηγεσία των ΜΚΟ

Ένα εξειδικευμένο, με ενότητες (5 ημέρες) εκπαιδευτικό σεμινάριο ηγεσίας που ασχολείται ειδικά με την ανάπτυξη διαχειριστικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τον τομέα των ΜΚΟ.

Ενώ ο πλήρης κατάλογος των θεμάτων που θα εξεταστούν θα προκύψει από την έρευνα που διεξάγεται, αναμένεται ότι, τουλάχιστον, το προτεινόμενο νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει όλες τις συνήθεις ενότητες ανάπτυξης ηγεσίας και επιχειρηματικότητας, όπως· (1) εισαγωγή της ηγεσία· (2) εισαγωγή της πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας· (3) δημιουργική σκέψη, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση· (4) παραγωγή ιδεών και αξιολόγηση· (5) δοκιμή και προτυποποίηση της ιδέας· (6) επικοινωνίες και προβολή· (7) χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.

 

IO4: διαγράφτηκε κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 

IO5: Εργαλειοθήκη δέσμευσης

Στη συνέχεια, η παραγωγή αυτή θα είναι μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη δέσμευσης, η οποία θα υποστηρίζει κυρίως και θα ενημερώνει τις επιτόπιες εργασίες για τη συμμετοχή πιθανών νέων ηγετών ΜΚΟ ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εμβάπτισης και στο εκπαιδευτικό σεμινάριο· υφιστάμενοι ηγέτες ΜΚΟ και μέλη του προσωπικού να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και παρατηρητήριο του έργου και να είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν το πρόγραμμα εμβάπτισης.

Η εργαλειοθήκη δέσμευσης θα περιλαμβάνει μια ποικιλία μέσων ειδικά προσαρμοσμένων σε διαφορετικά και πολύ συγκεκριμένα ακροατήρια που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης και μπορεί να περιλαμβάνει σύντομα βίντεο (για φορητές συσκευές), συγκεκριμένες brochures, βιβλιαράκια ή φυλλάδια, λευκώματα και φωτογραφίες, γραφικά πληροφοριών, οπτικοακουστικές μαρτυρίες, μεταξύ άλλων· είναι διαφορετική ως προς την προσέγγιση, το σχεδιασμό και το περιεχόμενο από τα προϊόντα που παράγονται για τη γενική διάδοση του έργου.

 

IO6: Οπτικοακουστικό διδακτικό πακέτο

Για να συμπληρωθεί η επαγωγή στην Παιδαγωγική για το προσωπικό των ΜΚΟ, θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα εμβάπτισης ΜΚΟ και το εκπαιδευτικό σεμινάριο ένα σύνολο 5 οπτικοακουστικών προϊόντων, κυρίως με τη μορφή βίντεο και κινούμενων σχεδίων διάρκειας 3 λεπτών.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα σύνολο 3 βίντεο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

 

IO7: Οδηγός επιβίωσης για την ίδρυση και χρηματοδότηση ΜΚΟ

Αυτή η παραγωγή θα παράσχει ειδικά βοήθεια σε πολίτες που είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν τις δικές τους ΜΚΟ ή να συμμετάσχουν σε μια υπάρχουσα δίνοντας τους τις γνώσεις. Θα αποτελείται από έναν οδηγό βήμα προς βήμα που θα εξηγεί όλες τις νομικές και πρακτικές απαιτήσεις που θα συναντήσει και που θα πρέπει να διαχειριστεί μια ΜΚΟ. Θα προτείνει επίσης μηχανισμούς χρηματοδότησης και θα παρέχει σημαντικές συμβουλές «επιβίωσης» που παρέχονται από έμπειρους ηγέτες. Εν ολίγοις, θα παράσχει ένα εξαιρετικό ενημερωμένο σημείο εκκίνησης που θα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στους νέους ηγέτες των ΜΚΟ.

 

IO8: Έγγραφο πολιτικής

Το έγγραφο πολιτικής θα εξετάσει τα κύρια πορίσματα του έργου, θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία και θα συζητήσει γιατί μια αλλαγή της πολιτικής προσέγγισης των ΜΚΟ μπορεί να είναι σημαντική – τουλάχιστον στον πράσινο και κοινωνικό τομέα· τις διαθέσιμες επιλογές πολιτικής· τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής· και τον αντίκτυπο και την αξία των χρημάτων που προκύπτουν από τη δράση των ΜΚΟ. Τέλος, το έγγραφο πολιτικής θα συστήσει μια πορεία δράσης με βάση τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδίου NGEnvironment.

 

IO9: Έκθεση layman

Η έκθεση θα συνοψίσει το σκεπτικό, τους στόχους, τις μεθόδους και τα κύρια αποτελέσματα του έργου που επιτεύχθηκαν, και θα παράσχει τεκμηριωμένη κριτική συζήτηση σχετικά με το ρόλο και τις δυνατότητες που έχουν οι ΜΚΟ και η δράση των πολιτών στην προώθηση της δέσμευσης για αλλαγή για την επίτευξη συλλογικής βιωσιμότητας.