Επισκόπηση σύσκεψης

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις του NGEnvironment:

 

Συνάντηση 1:

Η συνάντηση των εταίρων 1 θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία. Κατά τη συνάντηση αυτή θα συμφωνηθεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας· θα καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη· θα συμφωνηθεί ένα πλαίσιο έρευνας· θα συμφωνηθεί το πλαίσιο κατάρτισης ότι ενσωματώνει το matrix μαθησιακών αποτελεσμάτων και την παιδαγωγική στρατηγική· θα συμφωνηθεί μια στρατηγική αξιοποίησης που θα περιγράφει τους βασικούς ρόλους, τις ευθύνες και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεί κάθε εταίρος· θα συμφωνηθεί η στρατηγική των έργων· και οι εταίροι θα συζητήσουν την ανάπτυξη των προτεινόμενων οπτικοακουστικών και μαθησιακών πόρων και του παρατηρητηρίου. Η Acrosslimits θα παρουσιάσει το προτότυπο για ένα λειτουργικό δικτυακό τόπο και ένα σχεδιάγραμμα για το παρατηρητήριο που θα συζητηθεί, καθώς και τις λύσεις επωνυμίας του έργου που θα συζητηθούν. Η Group for European Integration (GIE) θα παρουσιάσει το σχέδιο επικοινωνίας για την NGEnvironment.

 

Συνάντηση 2:

Η Συνάντηση των Εταίρων 2 θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία φιλοξενείται από Asociación Cultural y Medioambiental Permacultura Cantabria (ACYMPC). Η συνάντηση αυτή συμπίπτει με την ολοκλήρωση της ερευνητικής φάσης του έργου και η συνοπτική έκθεση έρευνας θα υποβληθεί για τελική ρύθμιση. Το πρόγραμμα εισαγωγής και η δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μαθημάτων που έχουν εργαστεί μέχρι στιγμής θα παρουσιαστούν, θα συζητηθούν και θα συντονιστούν σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που θα συμπεριληφθούν. Η Future in Perspective (FIP) θα παρουσιάσει το έργο που έχει επιτελέσει για τα οπτικοακουστικά κομμάτια θα γίνει συζήτηση με τους εταίρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη προσαρμογή τους. Η Acrosslimits (AL) θα παρουσιάσει, τι έχει κάνει μέχρι στιγμής για την ιστοσελίδα και μια λειτουργική δομή για το παρατηρητήριο, τα οποία θα συζητηθούν. Αυτή η συνάντηση θα είναι πολύ σημαντική γιατί θα γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις σε όλες τις παραγωγές, πριν από την πιλοτική εφαρμογή τους στην πρώτη από τις πολλαπλές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Συνάντηση 3:

Η Συνάντηση των Εταίρων 3 θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία και θα φιλοξενηθεί από την Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata (SINERGIE). Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί την ίδια στιγμή με το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η πρώτη από τις πολλαπλές εκδηλώσεις θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στον 11 μήνα και οι εταίροι θα συζητούσαν τα αποτελέσματα που θα προκύπταν από τις εργασίες τους. Οι ενημερώσεις του οπτικοακουστικού πακέτου δέσμευσης θα είναι προς κοινή συζήτηση σχετικά με τη βελτίωση όσον αφορά περαιτέρω εκδηλώσεις. Το διαδικτυακό παρατηρητήριο θα παρουσιαστεί, το οποίο έχει ήδη καταγράψει κάποιες περιπτώσεις και ο εταίρος θα συζητήσει τις απαραίτητες βελτιώσεις, εάν υπάρχουν.

 

Συνάντηση 4:

Η Συνάντηση των Εταίρων 4 θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, με οικοδεσπότη τον Σύλλογο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (EPEΚ). Η συνάντηση αυτή θα συμπέσει με την προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης και θα αποτελέσει σημαντική στιγμή για τους εταίρους να προβληματιστούν σχετικά με την πορεία των έργων, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, την ποιότητα όλων των εκροών και πόρων, την υλοποίηση εκδηλώσεων/κατάρτισης και να διεξαγάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη εσωτερική αξιολόγηση όσον αφορά τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων.

 

Συνάντηση 5:

Η συνάντηση των εταίρων 5 θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα η οποία θα φιλοξενηθεί από την Acrosslimits (AL) και θα συμπέσει με την έναρξη της ανάπτυξης του «Οδηγού επιβίωσης για την ίδρυση και τη χρηματοδότηση MKO» και του εγγράφου πολιτικής. Τα αποτελέσματα αυτά θα παρουσιαστούν ως σχεδιάγραμμα και θα συζητηθούν μεταξύ των εταίρων και θα συμφωνηθεί η τελική δομή τους. Επίσης, τα πρώτα στοιχεία για την τελική έκθεση layman, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, έτσι ώστε οι εταίροι να μπορέσουν να συμφωνήσουν στην δομή και το περιεχόμενο.